Tidsam

Visselblåsning

Tidsam AB strävar efter att upprätthålla en god affärskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. Så kallade visselblåsare spelar en centralroll roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens.

Tidsam AB:s interna rapporteringskanal är ett led i organisationens arbeta med att förebygga och upptäcka missförhållanden samt att skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden. Via Tidsam ABs interna rapporteringskanal kan visselblåsare rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom Tidsam AB, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser.

De personer som skyddas genom visselblåsarlagen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) är personer med ett till verksamheten så kallat arbetsrelaterat sammanhang. Det är fråga om arbetstagare eller andra personer som på ett eller annat sätt är verksamma i eller i anslutning till den verksamhet där missförhållandet förekommer. Det omfattar även deltidsanställda, arbetssökande och personer som avslutat sin anställning

Vad kan rapporteras?

Visselblåsningen ska avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Informationen ska alltså angå allmänheten och inte den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden. Förhållanden som rör en enskild person kan i vissa fall vara av allmänt intresse om det exempelvis rör sig om upprepade eller systematiska överträdelser som kan anses oacceptabla utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Överträdelser av interna regelverk såsom uppförandekoder kan i vissa fall vara av allmänt intresse.

Visselblåsningar får också avse överträdelser av vissa EU-regler och svenska regler som implementerar eller kompletterar EU-reglerna. De EU-regler som omfattas finns listade i bilaga 1 till Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, vilket finns tillgängligt här.

Den rapporterande personen behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.

Vad ska inte rapporteras?

Rapporteringskanalerna ska inte användas för:

  • Generella missnöjesyttringar. Sådana ärenden ska kommuniceras till närmaste chef eller HR-funktionen.
  • Rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller annan information som rör nationell säkerhet.

Vem administrerar visselblåsarsystemet?

Tidsam ABs interna rapporteringskanal, är ett säkert system som tillhandahålls av den till Tidsam AB oberoende parten KPMG AB (”KPMG”). KPMGs Visselblåsartjänst är helt fristående från Tidsam ABs intranät och externa webbplats och kan motta rapporter dygnet runt.

Den rapporterande personen kan välja att rapportera anonymt eller att framträda med sina personuppgifter. Ingen kontoregistrering behövs för att göra en rapport, men det underlättar vidare utredning av ärendet och/eller uppföljning av ärendets status. För att säkerställa den rapporterande personens anonymitet sparar KPMG AB inte IP-adresser eller annan metadata. Systemet skyddar även rapporten och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.

Rapportera här eller ange följande adress i webbläsaren:  https://wbreport.amo.kpmg.se/556423-4788 eller via telefonsvarare 0771401612.

En särskilt behörig handläggare hos KPMG tilldelas ärendet och kan därefter läsa av rapporten. Enbart den eller de medarbetare som har tilldelats ett ärende i rapporteringssystemet kan läsa/lyssna av en rapport och korrespondens med den rapporterande personen.

Den rapporterande personen kan välja att vara anonym men det finns då risk för att informationen blir svårare att följa upp. Det finns en meddelandefunktion i webbapplikationen. När rapporterande personer skriver meddelanden i ett rapporterat ärende ser handläggaren av ärendet endast ärendets referensnummer som avsändare.

Visselblåsare ges möjlighet att rapportera externt till myndigheter som särskilt utsetts av regeringen. Avseende Tidsam AB är aktuell myndighet för extern rapportering någon av nedan myndigheter:

Extern rapportering inskränker inte visselblåsarskyddet, oavsett om rapporteringen avser en fråga som faller utanför myndighetens ansvarsområde eller inte.