Tidsam

Integritets- och cookiepolicy

Integritetspolicy

Tidsam AB värnar om din personliga integritet. Denna informationstext förklarar hur Tidsam AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@tidsam.se. Denna integritetspolicy riktar sig till externa kontakter till Tidsam AB som exempelvis kontaktpersoner hos våra återförsäljare, förlag, leverantörer, besökare på tidsam.se, mm.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som t.ex. telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi i Tidsam AB gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Hos Tidsam AB kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ansöker om vårt nyhetsbrev, du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär, sociala medier eller använder en e-tjänst. Tänk på att inte skicka integritetskänslig information till oss via e-post och sociala medier. Integritetskänsliga uppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd, personnummer eller medlemskap i fackföring.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Tidsam AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter eftersom vi bestämmer medlen och ändamålen med behandlingarna. Vi använder oss även av personuppgiftsbiträden, externa leverantörer, som hjälper oss med behandlingarna. Detta kan du läsa mer om under rubriken ”Vilka kan se mina personuppgifter”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Tidsam AB ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet. Nedanför finns en tabell som beskriver de syften Tidsam AB har med sin behandling, de rättsliga grunderna som rättfärdigar behandlingen enligt dataskyddslagstiftningen och hur länge vi har kvar personuppgifterna. Tidsam AB gör ingen profilering eller automatiserat beslutsfattande med dina personuppgifter.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Vi är dessutom skyldiga att behålla personuppgifter en viss tid enligt krav från olika författningar som bokföringslagen.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt leverantörer som utför tjänster åt Tidsam för att Tidsam skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt avtal. Tidsam AB kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Tidsam AB strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EES eftersom en del av våra leverantörer eller underleverantörer är internationella organisationer. Tidsam AB kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå både inom och utanför EES. Vill du veta om eller var dina personuppgifter överförs utanför EES kan du kontakta oss på dataskydd@tidsam.se.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du som enskild har vissa rättigheter som Tidsam AB är skyldig att iaktta under vissa omständigheter. Enligt dataskyddslagstiftningen har du nedanstående rättigheter som du kan åberopa. För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta dataskydd@tidsam.se. Innan du kan åberopa någon av dina rättigheter måste du först identifiera dig, det gör vi genom att vår personal kommer att ställa några kontrollfrågor till dig.

Rätt till tillgång

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Tidsam AB har registrerade om dig. Om du skickar en förfrågan på dataskydd@tidsam.sekommer Tidsam AB att skicka ett registerutdrag till dig som innehåller dina personuppgifter som vi behandlar samt en text som beskriver hur vi behandlar personuppgifterna. Det kommer normalt att ta maximalt en månad innan ett sådant registerutdrag skickas till dig.

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta i sådana fall dataskydd@tidsam.se och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätten att begära gallring av dina personuppgifter som lagras av Tidsam AB om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke
  • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du invänder mot att uppgifterna behandlas för det ändamålet
  • du invänder mot behandling som sker enligt den lagliga grunden berättigat intresse eftersom du anser det inte finns berättigade som väger tyngre än ditt intresse
  • personuppgifterna har behandlats olagligt
  • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (e-tjänster, sociala medier).

Du har däremot inte rätt att få dina personuppgifter raderade ifall Tidsam AB exempelvis:

Behöver behandla personuppgifterna för att utföra en uppgift inom ramen för en avtalsrelation med dig, för arkivändamål, för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Du har ibland rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format och dessutom få dina personuppgifter förflyttad till en annan organisation (om tekniskt möjligt) ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och sker automatiserat (med IT-medel). Om du vill veta mer kontakta dataskydd@tidsam.se.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot Tidsam ABs behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och då kommer Tidsam AB att upphöra med marknadsföringen.

Gällande Cookies

På denna webbplats används cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot vår webbplats sparas på, och vid senare besök hämtas från din dator. Tack vare cookien kan vi skilja dig från andra besökare, vilket gör att vi kan ge dig en bättre upplevelse när du surfar på vår webbplats samtidigt som den ger oss möjlighet att förbättra oss. I vår cookie-policy finns all information om typen av cookies vi använder och dess syfte. Du kan fastställa till vilken omfattning cookies är tillåtna eller otillåtna genom inställningarna på din dator (normalt i din webbläsare, t.ex. Internet Explorer). Om din webbläsare är inställd på att hantera cookies förutsätter Tidsam att du samtycker till att cookies placeras på din dator. Genom att du fortsätter använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies.

Vår policy för cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som, efter ditt godkännande, sparas på din dator eller enhet. Cookies kan användas till mycket, vilket vi förklarar i detalj här nedan.

Du kan blockera eller ta bort cookies via din webbläsare eller genom att använda fristående programvara, men om detta görs kan det komma att påverka vissa delar av webbplatsen. Genom att du fortsätter använda vår webbplats, godkänner du användningen av cookies.

Vilken funktion har cookies på Tidsams webbplats?

Cookies har många olika funktioner och här nedan går vi igenom några exempel:

  • De kan komma ihåg dina preferenser – till exempel dinTidsam-återförsäljare. Därigenom förenklas vissa processer (till exempel att returrapporteramed full funktionalitet).
  • De kan samla in anonym användarinformation – till exempelantalet besökare som använder vårt sökverktyg för att hitta återförsäljare. Vianvänder denna information för att kontinuerligt förbättra din upplevelse avwebbplatsen.
  • De kan komma ihåg att du besökt Tidsams webbplats ochförenkla inloggning, mm.

Kom ihåg – du kan när som helst blockera eller ta bort cookies, och när du gör det raderas den lagrade informationen för alltid.

Cookies som används på denna webbplats

Vi använder kategorier av cookies på vår webbplats:

Strikt nödvändiga cookies

Detta är cookies som är helt nödvändiga för driften av vår webbplats. Vänligen notera att cookies som är tekniskt nödvändiga för att en funktion ska fungera på sidan eller som behövs för att utföra eller underlätta tillhandahållandet av en tjänst som du uttryckligen begärt inte kräver aktivt samtycke utan skickas oberoende av godkännande. Häri ingår, till exempel, cookies som gör att du kan navigera till rätt sidor, i händelse av att vi uppdaterar vår webbplats funktionssätt.

Prestandacookies

Dessa cookies samlar information om hur besökare använder vår webbplats, hjälper oss se om några fel uppstått samt ger oss möjlighet att testa nya funktioner. Vi samlar inte in information som direkt identifierar besökaren, då all data grupperas anonymt. Vi använder endast denna information för att förbättra webbplatsens funktioner.

Funktionalitetscookies

Dessa cookies bidrar till specifika funktioner på webbplatsen för att förbättra din upplevelse, till exempel att komma ihåg dina preferenser, kontrollera om ett meddelande redan visats för dig och lagring av mer komplexa val.

Cookies för målgrupp/annonsering

Dessa cookies registrerar dina besök på vår webbplats, de sidor du tittat på och de länkar du har följt. Vi använder denna information för att anpassa vår webbplats. Dessa cookies används även för att mäta hur effektiv vår hemsida är.

Tredjepartscookies

Notera att tredjepartsleverantörer (inklusive, till exempel, annonsnätverk och leverantörer av externa tjänster för analys av webbtrafik) även kan använda cookies. Tredjepartscookies skickas av tredjepartsleverantören ifråga. Vi har begränsad kunskap om och kontroll över dessa cookies, vilken information som lagras med dessa cookies och i vilka syften de används. Dessa tredjepartscookies är troligast av typen prestanda- eller målgruppscookies, men kan även vara andra sorters cookies. I de flesta webbläsare finns alternativet att justera inställningarna för att blockera den här typen av cookies. Dessa cookies är troligast av typen prestanda- eller målgruppscookies.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Tidsam AB

5564234788

Box 48

12921 Hägersten

Vill du ha kontakt med Tidsam AB med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka e-post till dataskydd@tidsam.se.